Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Mezinárodní vztahy and its Importance for the Czech Academic Community

Abstract

V tomto příspěvku krátce shrnu vývoj publikační strategie časopisu Mezinárodní vztahy (dále MV), s důrazem na význam, jaký v této strategii hrál jazyk, ve kterém časopis dlouhou dobu vycházel. Vycházím z premisy, že rozhodnutí o vydávání časopisu v češtině souvisí s jeho identitou jakožto komunitního časopisu. Pod pojmem komunitní časopis mám na mysli časopis nesloužící pouze jako platforma pro publikování výsledků výzkumu jednotlivých badatelů a badatelek, ale spoluutvářející a formující českou odbornou komunitu jako takovou. Pro úplnost podotýkám, že tento příspěvek je subjektivní reflexí člověka, který působil v redakci časopisu v době, kdy vycházel výlučně v českém (a slovenském) jazyce – od roku 2005 jako asistent/zástupce šéfredaktorky (šéfredaktora) a mezi lety 2009–2018 jako šéfredaktor časopisu MV.

PDF Forum Article (Czech)