Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Mezinárodní vztahy, 2000–2017: Analysis of One Basic Period in the Evolution of the Journal

Abstract

Tento text se zabývá vývojem časopisu Mezinárodní vztahy (dále MV) v letech 2000–2017. Jedná se o jednu ze tří dosavadních hlavních etap v novodobé historii vývoje časopisu po roce 1989. V první etapě, tedy do roku 2000, v časopise neexistovalo oboustranně anonymní recenzní řízení. Tento základní atribut moderního vědeckého časopisu MV získaly právě v uvedeném roce. S tím začíná druhá zásadní etapa. V ní se pojila existence standardního recenzního řízení s tím, že časopis vycházel pouze česky. V roce 2018 se pak otevírá třetí velká etapa, neboť MV v ní začaly vycházet vedle češtiny také v angličtině (střídala se jejich česká a anglická čísla). Text si klade za cíl rozebrat to, co MV v uvedené etapě publikovaly a kdo byli jejich autoři.

PDF Forum Article (Czech)